ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ 22ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 10 ΗΜΕΡΩΝ (19 έως 28 Μαΐου 2020)


1. Ορισμοί

Ως «Φεστιβάλ» νοείται το ν.π.ι.δ. “Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Ως «Συμβατή Συσκευή» νοείται μια συσκευή συμβατή με την Πλατφόρμα, καταπώς αναφέρεται στους εν λόγω όρους.

Ως «Μέλος» νοείται κάθε άτομο που έχει διαθέσει στην Πλατφόρμα τα απαιτούμενα στοιχεία, έχοντας παράλληλα αποδεχτεί την ιδιότητα Μέλους της Πλατφόρμας. Η «Ιδιότητα Μέλους» νοείται σε αντιστοιχία με την έννοια του «Μέλους».

Ως «Λογαριασμός Μέλους» νοείται ο λογαριασμός που διατηρεί ένα Μέλος με το Φεστιβάλ, με σκοπό την πρόσβαση στις ταινίες του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης διαμέσου της Πλατφόρμας

Ως «Περιεχόμενο της Πλατφόρμας» νοείται: το περιεχόμενο των ταινιών του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης που παρέχεται από το Φεστιβάλ διαμέσου της Πλατφόρμας και είναι διαθέσιμο προς θέαση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ως «Πλατφόρμα» νοείται το ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται από το Φεστιβάλ (και/ή από τρίτα μέρη που λειτουργούν ως εντολοδόχοι πάροχοι υπηρεσιών για λογαριασμό του φεστιβάλ) και περιλαμβάνει όλες τις σελίδες, αλλά και καθετί από τις πληροφορίες, το υλικό, το κείμενο, τα γραφικά και τις λειτουργίες της Πλατφόρμας.


2. Αποδοχή Όρων

Οι εν λόγω όροι αποτελούν τη βάση συμφωνίας μεταξύ Μέλους και Φεστιβάλ για τη χρήση της Πλατφόρμας, με σκοπό την πρόσβαση στις ταινίες που διατίθενται από το Φεστιβάλ δωρεάν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από 19 έως 28 Μαΐου 2020

Οι όροι αυτοί συνιστούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία που συνάπτεται ανάμεσα στο Μέλος και το Φεστιβάλ. Η χρήση της Πλατφόρμας (που περιλαμβάνει την πρόσβαση στην Πλατφόρμα, τη δημιουργία λογαριασμού και την πρόσβαση στο περιεχόμενο της συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση προς τους συγκεκριμένους όρους.

Το Φεστιβάλ, από την πλευρά της, διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των ορών. Σε αυτό το ενδεχόμενο, και προτού μεσολαβήσει οποιαδήποτε πρόσβαση στο Περιεχόμενο Το Φεστιβάλ δεσμεύεται να αποστείλει ενημερωτικό email σχετικά με τους μεταβληθέντες όρους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δόθηκε από το Μέλος κατά το στάδιο δημιουργίας του λογαριασμού.


3. Χρήση της Πλατφόρμας

Η Πλατφόρμα προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο, που εμφανίζεται σε αυτήν, αποκλειστικά για προσωπική χρήση και σε συμφωνία με τους συγκεκριμένους όρους, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών όρων που σχετίζονται με το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση από οποιοδήποτε μέλος είναι να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, καθώς και να διαμένει σε περιοχή όπου έχει εγκριθεί η χρήση του εν λόγω περιεχομένου της πλατφόρμας. Το μέλος συμφωνεί να μην χρησιμοποιήσει ή να μην αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο της Πλατφόρμας εκτός των επιτρεπτών γεωγραφικών ορίων χρήσης.

Το Φεστιβάλ επιφυλάσσεται να καταφύγει σε πρακτικές γεω-φιλτραρίσματος και γεω-μπλοκαρίσματος με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης απέναντι στους όρους και την αποτροπή της εκτός επιτρεπτών γεωγραφικών ορίων πρόσβασης στο περιεχόμενο της πλατφόρμας.

Το Μέλος αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει κάθε χρήστη που θα αποκτήσει πρόσβαση στην Πλατφόρμα μέσω της δικής του σύνδεσης στο διαδίκτυο για το περιεχόμενο των όρων, καθώς και να διασφαλίσει τη συμμόρφωση του/της απέναντι στους εν λόγω όρους.


4. Τεχνολογικές προδιαγραφές

Το Μέλος φέρει την ευθύνη να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόσβαση στην Πλατφόρμα, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και το απαιτούμενο επίπεδο τεχνολογικών προδιαγραφών, που θα καθιστά δυνατή τη χρήση της Πλατφόρμας. Η χρήση της Πλατφόρμας προϋποθέτει την ύπαρξη Συμβατών Συσκευών και του κατάλληλου λογισμικού (δεν αποκλείεται η επιβάρυνση με επιπλέον έξοδα), καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η χρήση της Πλατφόρμας ενδέχεται να επηρεαστεί από την απόδοση των συγκεκριμένων παραγόντων, ενώ οι εν λόγω προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή ανά πάσα στιγμή. Από την πλευρά του το Φεστιβάλ θα προβεί σε κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να γνωστοποιήσει στο Μέλος τις όποιες μεταβολές.


5. Συμβατές Συσκευές και Λογισμικό

Οι τεχνικές προδιαγραφές αναλύονται λεπτομερώς στη σελίδα «Βοήθεια» της Πλατφόρμας. Το Μέλος αποδέχεται την πιθανότητα να μην λειτουργεί η Πλατφόρμα σε όλες τις ως άνω προσδιορισθείσες Συμβατές Συσκευές, ιδίως σε περίπτωση παλαιότερων συσκευών, προγραμμάτων περιήγησης και/ή λειτουργικών συστημάτων. Σημειώνεται ότι η υψηλή ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο συνιστάται ανεπιφύλακτα.


6. Ιδιότητα μέλους και δυνατότητα πρόσβασης

Η χρήση της Πλατφόρμας προϋποθέτει την απόκτηση ιδιότητας Μέλους και την αποδοχή των συγκεκριμένων όρων.

Η απόκτηση της ιδιότητας Μέλους συνεπάγεται την δυνατότητα πρόσβασης και δωρεάν θέασης Περιεχομένου της Πλατφόρμας.

Σε περίπτωση υποψίας τέλεσης δόλιας συναλλαγής που συνδέεται με την Πλατφόρμα, το Μέλος οφείλει να επικοινωνήσει απευθείας με το Φεστιβάλ για την υποβολή καταγγελίας. Τυχόν αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις σχετικά με τη διαδικασία πρόσβασης στην πλατφόρμα οφείλουν να γνωστοποιούνται απευθείας στο Φεστιβάλ


7. Λογαριασμός Μέλους

Το Μέλος θα πρέπει να αποφεύγει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Λογαριασμού.

Το Μέλος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια του Λογαριασμού, καθώς και για κάθε δραστηριότητα που εκτελείται διαμέσου του Λογαριασμού.

Το μέλος υποχρεούται να ειδοποιήσει πάραυτα το Φεστιβάλ για κάθε παραβίαση ασφαλείας του Λογαριασμού.

Το Φεστιβάλ δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για οποιαδήποτε χρηματική απώλεια προκύψει ως συνέπεια μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του Λογαριασμού Μέλους.

Σε περίπτωση δημιουργίας Λογαριασμούς Μέλους και/ή χρήσης της Πλατφόρμας για λογαριασμό άλλου ατόμου, το Μέλος εγγυάται ότι διαθέτει την απαραίτητη εξουσιοδότηση. Επιπλέον, το Μέλος αποδέχεται ακέραιη την ευθύνη, καθώς και τις συνέπειες, για κάθε παραβίαση των Όρων που απορρέει από μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα.


8. Αγορά και Ενοικίαση του Περιεχομένου της Πλατφόρμας

Το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας διατίθεται δωρεάν στα Μέλη σε streaming μέσω της Πλατφόρμας για περιορισμένη χρονική περίοδο δέκα (10) ημερών .

Το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας διατίθεται μονάχα εντός των επιτρεπτών και εγκεκριμένων γεωγραφικών ορίων.

Το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας διατίθεται προς θέαση σε Συμβατές Συσκευές. Η ποιότητα της θέασης επηρεάζεται από την ταχύτητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο και υπόκειται στους κάτωθι περιορισμούς:

Απαγορεύεται η πρόσβαση ή η απόπειρα πρόσβασης σε Λογαριασμό άλλου Μέλους άνευ εξουσιοδότησης. Το Μέλος συμφωνεί να παράσχει ακριβή και πλήρη στοιχεία μόλις αποκτήσει την ιδιότητα Μέλους. Κατά τη χρήση της Πλατφόρμας, η Πλατφόρμα και το Μέλος συμφωνούν στην επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια και η πληρότητά τους.


9. Ιδιωτικότητα

Το Φεστιβάλ σέβεται την ιδιωτικότητα των Μελών. Η χρήση της Πλατφόρμας από τα Μέλη υπόκειται στους όρους της Πολιτικής Ιδιωτικότητας που υιοθετεί Το Φεστιβάλ.


10. Λειτουργία της Πλατφόρμας και Διαθεσιμότητα

Το Φεστιβάλ έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, αναστείλει ή διακόψει τη λειτουργία της Πλατφόρμας ή οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτής, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, κατόπιν ή και άνευ προειδοποίησης.

Το Φεστιβάλ δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας της Πλατφόρμας ή οποιουδήποτε περιεχομένου αυτής, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων από τα Μέλη ή για οποιαδήποτε έλλειψη διαθεσιμότητας που δεν υπόκειται στον έλεγχό του.

Το Μέλος αποδέχεται την πιθανότητα να μην είναι διαθέσιμα όλα τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά προγράμματα που αναφέρονται στον ιστότοπο του φεστιβάλ, καθώς και την πιθανότητα να μην καταστούν διαθέσιμα σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο.


11. Όροι Χρήσης

Η χρήση της Πλατφόρμας και του Περιεχομένου της Πλατφόρμας προϋποθέτει τη συμμόρφωση με τους εν λόγω Όρους.

Το περιεχόμενο της Πλατφόρμας διατίθεται δωρεάν για περιορισμένη χρονική περίοδο δέκα (10) ημερών (19 έως 28 Μαίου 2020) για την επιλογή ταινιών του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η διάθεση του Περιεχομένου της Πλατφόρμας για εμπορικούς, εκπαιδευτικούς ή κάθε άλλου είδους σκοπούς που δεν επιτρέπονται ρητώς στους παρόντες Όρους.

Το μέλος συμφωνεί να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, και για οποιονδήποτε λόγο, που συνιστά παραβίαση, παράκαμψη, αντίστροφη μηχανική, αποσυμπίληση, ανακατασκευή του πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα ή καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραποίηση της τεχνολογίας ασφαλείας που συνδέεται με την Πλατφόρμα και το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας. Ομοίως, συμφωνεί να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή απόπειρα ενέργειας ή παροχή βοήθειας σε οποιονδήποτε προβεί σε ενέργεια που συνιστά παρέμβαση, αφαίρεση ή μεταβολή στα στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση των ψηφιακών δικαιωμάτων στην Πλατφόρμα ή στο Περιεχόμενο της Πλατφόρμας.

Το μέλος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την Πλατφόρμα με τρόπο που θα επιφέρει βλαπτικές συνέπειες ή με τρόπο που εγκυμονεί κινδύνους για τη λειτουργία της μέσα από τη χρήση επιζήμιων για την Πλατφόρμα υλικών ή τεχνολογικών μέσων.

Το μέλος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την Πλατφόρμα για σκοπούς που αντιβαίνουν στον νόμο ή δεν έχουν λάβει έγκριση από το Φεστιβάλ ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνιστούν παραβίαση των εν λόγων Όρων.

H χρήση της Πλατφόρμας ενδέχεται να υπόκειται σε παρακολούθηση ή έλεγχο από το Φεστιβάλ ή τον πάροχο υπηρεσιών που ενεργεί για λογαριασμό του φεστιβάλ, για λόγους που σχετίζονται με τη συμμόρφωση των Μελών απέναντι στους Όρους, ανά πάσα στιγμή.


12. Υλικό Τρίτου Μέρους

Ορισμένα στοιχεία που περιέχονται στην Πλατφόρμα ενδέχεται να οδηγούν σε ιστότοπους που δεν βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή υπό τον έλεγχο του Φεστιβάλ, το οποίο δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να καταστεί υπόλογη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ή σε κάθε περίπτωση για οποιοδήποτε υλικό τρίτου μέρους προβάλλεται στην Πλατφόρμα.


13. Ανάρμοστο Περιεχόμενο

Το Φεστιβάλ προτίθεται να συμπεριλάβει συνοδευτικό χαρακτηρισμό καταλληλότητας για το σύνολο του Περιεχομένου της Πλατφόρμας. Η Πλατφόρμα υπόκειται στους εφαρμοστέους νόμους περί λογοκρισίας και δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για Περιεχόμενο το οποίο τα Μέλη, κατά την προσωπική τους κρίση, θεωρούν προσβλητικό, απρεπές ή ανάρμοστο. Κατά περίσταση, ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ηλικίας για την πρόσβαση στο περιεχόμενο της Πλατφόρμας. Η πρόσβαση στο Περιεχόμενο από Μέλος, το οποίο γνωρίζει πως δεν πληροί τα ηλικιακά κριτήρια ενδέχεται να θεωρηθεί έκνομη πράξη. Το Φεστιβάλ, σε οποιαδήποτε συναλλαγή για απόκτηση πρόσβασης στο Περιεχόμενο, θεωρεί πως το Μέλος ενεργεί σύννομα και πληροί όλες τις απαραίτητες ηλικιακές προϋποθέσεις για την απόκτηση πρόσβασης στο εν λόγω Περιεχόμενο. Σε περίπτωση εύλογης αμφιβολίας, Το Φεστιβάλ ενδέχεται να διαγράψει το Μέλος.


14. Πνευματική ιδιοκτησία

Η Πλατφόρμα και το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας περιέχουν πληροφορίες και υλικό που βρίσκεται στην ιδιοκτησία του φεστιβάλ και/ή των δικαιοπάροχων αυτού και/ή των παρόχων υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό του, το οποίο καλύπτεται από την προστασία που παρέχουν οι εφαρμοστέοι νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και κάθε άλλη σειρά νομοθετικών διατάξεων, μεταξύ των οποίων και όσες αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα. Το Φεστιβάλ επιφυλάσσεται να ασκήσει τα εν λόγω δικαιώματα, τόσο για λογαριασμό του ίδιου όσο και των συνεργαζόμενων τρίτων μερών, ενώπιον οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.

Το μέλος απαγορεύεται να εξουσιοδοτήσει ή να βοηθήσει (ή να επιτρέψει σε άλλα άτομα να προβούν σε αυτές τις ενέργειες) οποιοδήποτε άτομο που θα επιχειρήσει να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει τις προειδοποιήσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο της Πλατφόρμας.

Το Φεστιβάλ δίνει μεγάλη βαρύτητα στην προσβολή των πνευματικών δικαιωμάτων (του ιδιου, των δικαιοπάροχών του και των παρόχων υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό του). Κάθε μέλος υποχρεούται:

Το Φεστιβάλ επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε δικαιώματος και ένδικου μέσου που έχει στη διάθεσή του προκειμένου να αποτρέπει τυχόν προσβολή των πνευματικών δικαιωμάτων του ιδιου, των δικαιοπάροχών του ή των παρόχων υπηρεσιών που λειτουργούν για λογαριασμό του, τα οποία απορρέουν από την Πλατφόρμα ή το περιεχόμενο αυτής.

Τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας, γραφιστικά και λογότυπα του φεστιβάλ, τα οποία συνδέονται με την Πλατφόρμα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του φεστιβάλ. Περαιτέρω, ενδέχεται να υπάρχουν εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας, γραφιστικά και λογότυπα τα οποία χρησιμοποιούνται στην Πλατφόρμα ή στο περιεχόμενο αυτής και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών. Το μέλος δεν μπορεί να ασκήσει ή να αποκτήσει κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των προαναφερθέντων σημάτων, ούτε να προβεί σε οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων.


15. Τερματισμός

Το Φεστιβάλ ενδέχεται: - να τερματίσει τη συμφωνία που έχει συνάψει με το Μέλος δυνάμει των εν λόγω όρων - να αναστείλει την πρόσβαση στην Πλατφόρμα (ή σε οποιοδήποτε τμήμα αυτής) ή σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο της Πλατφόρμας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, άνευ προειδοποίησης

Το Φεστιβάλ δεν φέρει ευθύνη για την έλλειψη διαθεσιμότητας της Πλατφόρμας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιαδήποτε χρονική περίοδο και για οποιονδήποτε λόγο. Κατά περίσταση, Το Φεστιβάλ ενδέχεται να περιορίσει το δικαίωμα πρόσβασης σε ορισμένα τμήματα της Πλατφόρμας ή στο περιεχόμενο αυτής.

Το Φεστιβάλ διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε Μέλος, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εφόσον θεωρεί ότι το εν λόγω Μέλος δεν συμμορφώνεται προς τους όρους.

Το Φεστιβάλ ενδέχεται να επιβάλλει παύση του δικαιώματος χρήσης της Πλατφόρμας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.


16. Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Το μέλος κάνει χρήση της πλατφόρμας με δική του ευθύνη. Το Φεστιβάλ δεν εγγυάται, επωμίζεται ή βεβαιώνει την απρόσκοπτη ή ανεπίληπτη χρήση της Πλατφόρμας και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει, συμπεριλαμβανόμενων, αλλά όχι αποκλειστικά, των κάτωθι: απώλεια, αλλοίωση, προσβολή από ιούς, παρεμβολή, ηλεκτρονική πειρατεία ή κάθε άλλη παραβίαση ασφαλείας ή κάθε άλλο παράγοντα που δεν βρίσκεται υπό τον εύλογο έλεγχο του φεστιβάλ, των δικαιοπάροχών του ή τον παρόχων υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό του συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, των χαρακτηριστικών της Συμβατής Συσκευής που χρησιμοποιεί το Μέλος, καθώς και της σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Στον βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, η Πλατφόρμα και το περιεχόμενο αυτής παρέχονται από το Φεστιβάλ δίχως τη συνοδεία εγγυήσεων ή διαβεβαιώσεων οποιουδήποτε τύπου, πέραν της θεσμοθετημένης προστασίας που προσφέρει η εφαρμοστέα νομοθεσία.


17. Περιορισμός της ευθύνης

Η ευθύνη του φεστιβάλ υπόκειται σε περιορισμό, όπως ορίζεται στους συγκεκριμένους όρους και σε κάθε περίπτωση στο ύψος που απορρέει από την εφαρμοστέα νομοθεσία και αποκλειστικά σε περίπτωση αποτυχίας να ανταποκριθεί στις εγγυήσεις που αντιστοιχούν στην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών από το Φεστιβάλ, που συνδέονται με την Πλατφόρμα ή το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας.

Το Φεστιβάλ ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη απορρέουσα από κάθε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη ζημία ή απώλεια που έχει προκληθεί από οποιονδήποτε χρήστη σε σχέση με την Πλατφόρμα, που συνδέεται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Πλατφόρμας ή απορρέει από τη χρήση της Πλατφόρμας.


18. Δήλωση Παραίτησης από Ευθύνη και Αποζημίωση

Το μέλος συμφωνεί να αποζημιώσει και να απαλλάξει το Φεστιβάλ, καθώς και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους εξωτερικούς συνεργάτες και τους δικαιοπάροχους αυτής από κάθε ευθύνη αναφορικά με αξιώσεις που απορρέουν από τυχόν παραβίαση των όρων ή τη χρήση της Πλατφόρμας από το Μέλος.

Το Φεστιβάλ επιφυλάσσεται για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την είσπραξη των χρωστούμενων. Το μέλος, υπό αυτές τις συνθήκες, αποδέχεται την ευθύνη για όλα τα έξοδα και τις δαπάνες που έχουν επιβαρύνει το Φεστιβάλ, όπου συμπεριλαμβάνονται, αλλά όχι αποκλειστικά, οι νομικές αμοιβές, τα έξοδα είσπραξης, τα κόστη διαιτησίας και τα δικαστικά έξοδα.


19. Διάφορα

Οι συγκεκριμένοι όροι συνιστούν το σύνολο της συμφωνίας που συνάπτεται ανάμεσα στο Φεστιβάλ και το Μέλος αναφορικά με την Πλατφόρμα.

Αν οποιοδήποτε τμήμα των εν λόγω όρων καταστεί άκυρο ή ανεφάρμοστο, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εξακολουθούν να παράγουν έννομα αποτελέσματα.

Τυχόν αποτυχία του φεστιβάλ να εφαρμόσει τα δικαιώματα και τις παροχές που απορρέουν από τους εν λόγω όρους δεν συνεπάγεται άρση αυτών ή άρση οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων ή παροχών.

Το Φεστιβάλ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αποτυχία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της για λόγους που διαφεύγουν από τον έλεγχό του. Το Φεστιβάλ ενδέχεται να αποστείλει ειδοποιητήριο e-mail σχετικά με την Πλατφόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Μέλους. Οι ειδοποιήσεις τίθενται σε ισχύ μόλις εκδοθούν από το Φεστιβάλ.


20. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι ως άνω όροι, καθώς και η χρήση της Πλατφόρμας και του περιεχομένου αυτής διέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο, που είναι το ελληνικό και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της περιοχής όπου Το Φεστιβάλ τηρεί την έδρα της, που είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης αναφορικά με οποιαδήποτε αξίωση ή διαφορά που απορρέει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, από τη χρήση της Πλατφόρμας από το Μέλος,

TERMS & CONDITIONS

For the access to the films of the 22nd Thessaloniki Documentary Festival for a limited time period of 10 days (19 to 28 May 2020)


1. Definitions

The Company means “Thessaloniki Film Festival” private law entity. Compatible Device means a device compatible with the Platform as listed in these Terms.

Member means a person that has supplied the requisite information and accepted membership of the Platform. Membership has a corresponding meaning.

Member Account means an account held by a Member with the Festival for accessing the films of the 22nd Thessaloniki Documentary Festival through the Platform.

Platform Content means the content of films of the 22nd Thessaloniki Documentary Festival provided by the Festival, which is available for viewing for a specific time period.

Platform means the digital content provided by the Festival (and/or by our third party service providers acting on our behalf) including all pages and all information, material, text, graphics and facilities featuring on the Platform.


2. Acceptance of Terms

These Terms form the basis of the agreement between the Festival and the Member for the Platform’s use, for accessing the films made available by the Festival free of charge, for a limited time period of ten (10) days, from 19 to 28 May 2020.

These Terms represent a legally binding agreement between the Festival and the Member. Through the use of the Platform (which includes accessing the Platform, creating an account, and accessing its Content), the Member unreservedly accepts these Terms and agrees to comply with them.

The Festival reserves the right to alter these Terms. In that case, and prior to any subsequent accessing of the Content, the Festival commits to send an email notifying the Member of the updated Terms to the email address provided by the Member when creating his/her account.


3. Use of the Platform

The Platform permits the Member to access its Content strictly for purposes of personal use and in accordance with these Terms, including any Terms specific to particular Platform Content.

A necessary prerequisite for any Member to access the Platform is to have completed 18 years age as minimum, as well as be located in a territory where the particular Platform Content is authorized to be made available. The Member agrees not to use or attempt to use the Content of the Platform beyond the permissible geographical limits.

The Festival reserves the right to resort to geo-filtering / geo-blocking technologies to ensure the compliance to the above-mentioned Terms and to prevent any access to the Content beyond the permissible geographical limits.

The Member is responsible for informing every user who is granted access to the Platform through the Member’s Internet connection for the content of these Terms and ensuring his/her compliance with these Terms.


4. Technology Requirements

The Member is responsible for making all arrangements necessary to ensure access to the Platform including all necessary technology requirements that render the Platform’s use possible. The use of the Platform requires the existence of Compatible Devices and appropriate software (fees may apply), as well as Internet access. The use of the Platform may be affected by the performance of these factors, while these requirements are subject to change at any time. The Festival shall use every reasonable endeavor to give notice of any changes.


5. Compatible Devices and Software

The system requirements are laid out in detail in the “Help” page. The Member acknowledges that the Platform may not work on all Compatible Devices set out above, particularly older devices, browsers and/or operating systems. High-speed Internet access is strongly recommended.


6. Membership and Accessibility

Membership, as well as compliance with the Terms, are prerequisite conditions for the Platform’s use. Membership entails the right of access and free screening of the Platform’s content.

In case of suspicion of a fraudulent transaction recorded with regard to the Platform the Member must contact the Festival to file a complaint. Any objections or reservations regarding the payment process need to be addressed directly to the Festival.


7. Member Account

The Member should refrain from revealing his/her account information.

The Member is solely responsible for maintaining the confidentiality and security of the Member Account, as for all activities that occur through the Member Account.

The Member is obliged to immediately notify the Festival of any security breach of the Member Account.

The Festival holds no responsibility for any losses arising out of the unauthorized use of the Member Account.

In case a Member Account is created and/or the Platform is used on someone else’s behalf, the Member warrants that an authorization has been granted. The Member also accepts all liability and consequences for any breach of these Terms resulting from any unauthorized activity conducted.


8. Buying and Renting Platform Content

The Platform Content is available for free streaming to all Members of the Platform for a limited time period of ten (10) days. The Platform Content is only made available within the permissible and authorized geographical limits. The Platform Content will be available for streaming on Compatible Devices. The screening of the content is dependable on the speed of the Member’s Internet connection and is subject to the following restrictions:

The Member is forbidden to access or attempt to access a Member Account that he/she is not authorized to access. The Member agrees to provide accurate and complete information once becoming a Member. In the course of the Platform’s use, the Platform and the Member agree to update such information to ensure their accuracy and plenitude.


9. Privacy

The Festival respects the Members’ privacy. The use of the Platform is subject to the Festival’s Privacy Policy.


10. Platform Service and Availability

The Festival reserves the right to modify, suspend, or discontinue the Platform or any Platform Content at any time with or without notice.

The Festival cannot be held liable for any unavailability of the Platform or of any Platform Content in case of breach of these Terms or for any unavailability beyond its control.

The Member acknowledges the possibility that not all film and television programs listed on the Festival’s website are available nor will they become so in the future.


11. Rules of Use

The use the Platform and the Platform Content is subject to the compliance with these Terms.

The Platform Content is made available free of any charge, for a limited time period of ten (10) days (19 to 28 May 2020) for the selection of films screened at the 22nd Thessaloniki Documentary Festival, exclusively for purposes of personal use. Any commercial, educational or any other purpose not expressly authorized in these Terms is forbidden.

The Member agrees not to violate, circumvent, reverse-engineer, decompile, disassemble, or otherwise tamper with any of the security technology related to the Platform and the Platform Content for any reason, or to interfere with, remove or alter any digital rights management information on the Platform or the Platform Content, or to attempt or assist another person to do so.

The Member commits not to abuse or misuse the Platform by attempting to compromise the service through the use of technologically harmful means or material.

Τhe Member has no right to use the Platform for unlawful purposes or purposes that have not been approved by the Festival or constitute an infringement of these Terms.

The use of the Platform may be monitored or controlled at any given moment by the Festival or the service provider acting on its behalf, for reasons with regard to the Members’ compliance with the Terms.


12. Third Party Material

Some information contained in the Platform may link to sites that are not owned or under the control of the Festival. The Festival assumes no responsibility or liability for the content of those sites or otherwise for any third party material that may feature on the Platform.


13. Objectionable Material

The Festival intends to include rating information for all Platform Content. The Platform is subject to applicable censorship laws and cannot be held liable for any content the Members find offensive, indecent, or objectionable, in their personal judgment. On occasion, age restrictions may be applied to the accessing of the content. The accessing of the Content by a Member that is fully aware of not meeting the imposed age criteria can be considered an unlawful act. In every transaction carried out, concerning the accessing of the content, the Festival deems certain that the Member acts in all lawfulness and meets the age criteria for accessing the content. In case of reasonable doubt, the Membership may be cancelled.


14. Intellectual Property

The Platform and the Platform Content contain information and material that is owned by the Festival and/or its licensors and/or service providers, and is protected by applicable intellectual property and other laws, including those relating to copyright. The Festival reserves for itself and such third parties to exercise all such rights before any jurisdiction throughout the world.

The Member is forbidden (and must not permit others) to authorize or assist any other person in removing or interfering with any copyright notices contained in any Platform Content.

The Festival takes infringement of copyright rights (of our licensors’ and service providers’ rights as well) very seriously. Every member is obliged to:

The Festival reserves all rights and remedies at its disposal to prevent any infringement of intellectual property incurring the Festival, our licensors or service providers arising from the use of the Platform or the Platform Content.

The Festival’s trademarks, service marks, graphics, and logos used in connection with the Platform are the intellectual property of the Festival.

Other trademarks, service marks, graphics, and logos used in connection with the Platform or with Platform Content may be the trademarks of their respective owners. The Members are granted no right or license with respect to any of the aforesaid trademarks and are not allowed to use the above-mentioned trademarks in any way.


15. Termination

The Festival may terminate the agreement created between the Member and the Festival, pursuant to these Terms and suspend access to the Platform (or any part thereof) or any Platform Content at any time without notice.

The Festival will not be held liable if for any reason the Platform is unavailable at any time or for any period. On occasion, the Festival may restrict access to some parts of the Platform or to the Platform Content as a whole.

The Festival has the right to disable any Membership at any time, if in its opinion the Member has failed to comply with any of these Terms.

The Festival may uphold the Member’s right to use the Platform at any time.


16. Disclaimer

The use of the Platform is at the Member’s own risk. The Festival does not guarantee, undertake or warrant the uninterrupted or error-free use of the Platform and shall not be held liable for any loss arising from such events including, but not limited to, loss, corruption, attack, viruses, interference, hacking, or other security intrusion or any other factors beyond the Festival’s and/or its licensors’ and/or its service providers’ reasonable control, including, but not limited to, the features of the Member’s Compatible Device or Internet connection.

To the extent permitted by law, the Platform and the Platform Content are provided by the Festival without warranties or guarantees of any kind, other than the statutory protection afforded by the applicable legislation.


17. Limitation of Liability

The Festival’s liability shall be limited as set out in these Terms and otherwise to the amount of any liability that may arise under any applicable legislation and solely in respect of the failure to comply with any guarantee corresponding to the supply of goods or services relating to the Platform or any Platform Content.

The Festival expressly abdicates all liability for any direct, indirect or consequential loss or damages inflicted by any user in connection with the Platform or in connection with the use, inability to use, or results of the use of the Platform.


18. Waiver and Indemnity

The Member agrees to indemnify and hold the Festival, its directors, officers, employees, affiliates, agents, contractors, and licensors harmless with respect to any claims arising out of any breach of these Terms and the use of the Platform.

The Festival reserves the right to take any action deemed necessary to recover any sums owed. The Member agrees that, in such circumstances, he/she will be liable for all costs and expenses incurring the Festival including, but not limited to, legal fees, collection fees, arbitration costs and court costs.


19. Miscellaneous

These Terms constitute the entire agreement between the Member and the Festival regarding the Platform.

If any part of these Terms is held invalid or unenforceable, the rest of these Terms shall remain in full force and effect.

The Festival’s failure to enforce any right or provisions under these Terms will not constitute a waiver of such provision or any other provision.

The Festival will not be held responsible for failure to fulfill any obligation due to causes beyond its control. The Festival may notify the Member with respect to the Platform by sending an email message to the Member’s email address. Notices shall become effective immediately when issued by the Festival.


20. Governing Law

These Terms and the use of the Platform and Platform Content are governed by the Greek law and the jurisdiction where the Festival is based, that is Thessaloniki, for any claim or dispute relating in any way to the use of the Platform.